Leren door denken
Leren door doen

2. ONS ONDERWIJS

wat zichtbaar wordt in... 

 

Basisvakken  

We gebruiken voor rekenen, Nederlands en Engels eigentijdse methodes en geven les volgens het 'expliciete directe instructiemodel'. Binnen de lessen zetten we coöperatieve werkvormen in als middel om leerlingen te activeren en samenwerkend leren te ontwikkelen. De leerkracht organiseert en coacht de leerlingen op zelfsturing. De leerlingen zijn medeverantwoordelijk. Kinderen kunnen aan de slag met de verwerking van de aangeboden leerstof op verschillende plekken. Op het leerplein, een stilteplek of in de klas.  

 

Zorg voor kinderen  

Naast dat we als school de opdracht hebben om het onderwijs inclusiever te maken, willen we dat ook. We willen steeds beter leren omgaan met extra ondersteuningsbehoeften van kinderen en waarderen diversiteit. Hierdoor zijn we gericht op het wegnemen van hindernissen voor leren en ontwikkelen. Net als in ons onderwijs gaan we bij de leerlingenzorg ervan uit dat ieder kind ontwikkelingsmogelijkheden heeft. De extra ondersteuning in de klas vindt plaats in alle groepen. Het kan voorkomen dat een leerling een geheel eigen programma volgt voor een bepaald vakgebied. In het kader van de leerlingenzorg geven we ook specifieke aandacht aan kinderen die meerbegaafd zijn. 

 

Plannen en organiseren  

We werken vanaf groep 1/2 met een weektaak. De weektaak heeft als eerste een pedagogisch doel: leerlingen begeleiden om hun zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid te ontwikkelen. Als tweede heeft de weektaak natuurlijk een organisatorisch doel: omdat de kinderen een langere tijd zelfstandig kunnen werken ontstaat er ruimte om ondersteuning in te plannen voor kinderen die dat nodig hebben. Dat kunnen kinderen zijn die extra hulp nodig hebben of kinderen die meer aankunnen en behoefte hebben aan verdiepte instructie en uitdaging.  

 

Kindgesprekken  

We vinden het belangrijk om op meerdere momenten in gesprek te gaan met de kinderen. Deze vorm van betrokken aandacht heeft een positieve invloed op het welbevinden van kinderen en wordt door kinderen gewaardeerd omdat er serieus naar hen geluisterd wordt. We krijgen de onderwijsbehoeften van kinderen beter in beeld, het versterkt de pedagogische relatie en het eigenaarschap van de kinderen wordt vergroot. We zijn goed voor elkaar!  

 

Samenwerken met partners  

We werken nauw samen met partners die ons onderwijs versterken. Wij hebben een gemene deler. Zij zetten zich net als wij in voor onze leerlingen en brengen hen altijd iets extra's. De samenwerkingen zijn uiterst belangrijk voor ons. • Partou kinderopvang • Jay's Place muziek, zang, dans • Melanchton Businessschool • Educatieve tuin Bleiswijk • Centrum voor Jeugd en Gezin • Consultatiebureau • Peuterspeelzaal • Kinderdagverblijf • PPO Delflanden • ... 

 

COBI-tijd  

 

Om kinderen voor te bereiden op de toekomst bieden we de kinderen gedurende de dag COBI-tijd aan. Hierdoor ontstaat er op een dag afwisseling tussen leren door denken en leren door doen. COBI staat voor Creatief, Onderzoekend, Burgerschap en ICT. Het is onze overtuiging dat deze vier speerpunten de basis vormen voor het onderwijs van nu en de toekomst. COBI helpt de leerlingen te vormen, op te leiden en klaar te maken voor het leven na school en voor banen die nu misschien nog niet eens bestaan.  

COBI helpt mee om 'zin in leren' mogelijk te maken voor iedereen. In de COBI-tijd mogen kinderen hun interesse of talent ontdekken en inzetten bij de diverse activiteiten die worden aangeboden. Door samen met verenigingen, sociale instellingen en (semi-)commerciële partners het aanbod samen te stellen, willen we als school bereiken dat het kinderen aanzet tot groeien, kansen ontwikkelen, kansen krijgen en ideeën opdoen voor later. Op deze manier kunnen kinderen écht integreren in de maatschappij, wijk, buurt en omgeving.  

 

Buitenlokaal  

Kinderen leren bij ons op school niet alleen in de klas maar ook buiten in het buitenlokaal. Dit betekent dat er buiten lessen worden gegeven. De buitenlessen 'in de praktijk' zijn een betekenisvolle aanvulling op de lessen binnen. Het buitenlokaal zorgt ervoor dat leerlingen op een andere manier leren. In het buitenlokaal doen we met name een beroep op de vaardigheden creativiteit, onderzoeken en burgerschap.  

 

Wereldoriëntatie geïntegreerd  

We bieden wereldoriëntatie geïntegreerd aan met ruimte voor zelfstandig werken en eigen onderzoek. Er wordt groepsdoorbroken gewerkt aan een thema.  

 

Ambitie kindcentrum  

Onderwijs en opvang zijn op elkaar afgestemd. Het gaat niet alleen om de organisatorische afstemming maar zeker ook over de inhoud en kijk op wat elk kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Zorgen voor een goede ontwikkeling start al voor de basisschool. Goed contact met ouders en alle betrokkenen is van groot belang om de ontwikkeling van elk kind zo goed mogelijk te begeleiden.